تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ بهمن , ۱۴۰۱ 18 رجب 1444 Wednesday, 8 February , 2023
8

انــرژی بــادی و خورشــیدی جایگزین سـوخت هـای فسـیلی

  • کد خبر : 600
  • ۰۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۵
انــرژی بــادی و خورشــیدی جایگزین سـوخت هـای فسـیلی
تــا اواســط دهـه ۲۰۳۰ سـوخت هـای فسـیلی از فرآینـد تولیـد بـرق خـارج خواهد شد.

بـر اسـاس گزارشـی کـه اخيـرا از سـوی موسسـه تحقیقاتـی «Tracker Carbon» منتشــر شــد، پیــش بینــی شــده اســت کــه اگــر فنــاوری هــای انــرژی بــادی و خورشــیدی بــه رونــد پیشــرفت و توســعه ی کنونــی خــود ادامــه دهنــد، تــا اواســط دهـه ۲۰۳۰ سـوخت هـای فسـیلی را از فرآینـد تولیـد بـرق خـارج خواهنـد کـرد.

طبـق ایـن گـزارش، در دهـه اخیـر توليـد نیـرو از انـرژي خورشـیدی نـرخ رشـد سـالانه ای بالـغ بـر ۳۹٪ داشـته اسـت. تقریبــا هــر دو ســال ظرفیــت تولیــد ايــن انــرژی دو برابــر شـده اسـت. در همین زمان، ظرفیت تولید انرژی بادی در هرسال تا ۱۷٪ رشـد داشـته اسـت. بهبـود در پنـل هـا و سـاخت توربیـن هـای مرتفــع تــر نیــز موجــب کاهــش هزینــه هــا شــده اســت.

کاهــش مســتمر هزینــه هــاي توليــد انــرژي هــاي تجديد پذيــر (از ســال ۲۰۱۰ تــا کنــون هــر ســاله بــه طــور متوســط ۱۸٪ از هزینــه تولیــد بــرق خورشــیدی کاســته شــده اســت و در همیـن دوره قیمـت بـرق حاصـل از انـرژی بـاد هـر سـال بـه طـور متوسـط ۹٪ کاهـش یافتـه اسـت) به دليـل فنـاوري هـاي نويـن در ايـن حـوزه سـبب رشـد سـریع تولیـد بـرق از انـرژی هـای خورشــیدی و بــادی خواهــد شــد. 

لــذا، بــا رشــد ســاالنه ای بالــغ بــر ۱۵٪ انــرژی هــای بــادی و خورشــیدی را تــا اواســط دهــه ۲۰۳۰ در جایــگاه منبــع تولیــد کل بــرق جهــان قــرار خواهــد داد و آنهــا را تــا ســال 2050 بــه عنــوان منبــع تامیــن کل انــرژی مــورد نیــاز دنیــا معرفــی خواهــد کــرد. محققــان موسســه تحقیقاتــی Tracker Carbon چهــار گــروه مهــم از کشــور هــا را بــر اســاس ظرفیــت آنهــا در تولیــد نیــرو از انــرژی بــاد و خورشــید جهــت رفــع تقاضــای داخلــی و بيــن المللــي طبقــه بنــدی کردنــد.

کشورهای بسیار سرشار، سرشار، غنی و دارای دسترسی در حوزه انرژی بادی و خورشیدی

کشــور هــای کــم درآمــد قــاره آفریقــا بــا مصــرف انــرژی كـم و ظرفیـت تولیـد حداقـل ۱۰۰۰ برابـر انـرژی مـورد نیـاز داخلــی خــود، بــا عنــوان «ســرزمین هــای بســيار سرشــار» نامیـده شـده انـد و به دليـل ظرفیـت هـای فـراوان بـرای پیـاده سـازی زیـر سـاخت هـای تولیـد انـرژی تجدیـد پذیر مـی توانند بــه «ابــر قــدرت انــرژی هــای تجدیــد پذیــر» تبدیــل شــوند. 

کشــور هایــی چــون اســترالیا، شــیلی و مراکــش بــا زیــر ســاخت توســعه یافتــه کــه ظرفیــت تولیــد حداقــل ۱۰۰برابــر انــرژی مــورد نیــاز داخلــی خــود را دارنــد، بــا عنــوان کشــور هــای «سرشــار» نامیــده شــده انــد. کشــور هایــی چــون چیــن، هنــد و ایــاالت متحــده بــا ظرفیـت کافـی بـرای تامیـن نیـاز داخلـی، در گـروه کشـورهای «غنــي» قــرار گرفتــه انــد و کشــور هایــی چــون ژاپــن، کـره جنوبـی و بیشـتر کشـور هـای اروپایـی کـه بـه انـدازه دلخــواه بــه منابــع تجدیــد پذیــر خــود دسترســی دارنــد بــا عنـوان کشـورهای «دارای دسترسـی» طبقـه بنـدی شـده انـد.

لینک کوتاه : https://wena.ir/?p=600

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.