تاریخ : دوشنبه, ۱۷ بهمن , ۱۴۰۱ 16 رجب 1444 Monday, 6 February , 2023
8

پاداش چین در قبول پیوستن به فرآیند کربن زدایی چیست؟

  • کد خبر : 641
  • ۰۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۶:۵۹
پاداش چین در قبول پیوستن به فرآیند کربن زدایی چیست؟
مسـير چيـن بـه سـمت كربـن زدايـي يـك مسـير هـدف گـذاري شـده تـا سـال 2060 بـا انگيـزه توسـعه اقتصـاد داخلـي و واردات مـواد اوليـه اسـت.

لحظــه اعــلام تصميــم چيــن در هــدف گــذاري بــراي رســيدن بــه انتشــار صفــر خالــص آلودگــي تــا ســال 2060، در ســپتامبر گذشــته، يــك لحظــه تاريخــي بــود. ايــن اقــدام پيشــرفت مهمــي در جلــب تلاش جمعــي جهانــي بــرای توقــف تغييــرات آب و هوايــي اســت. امــا انگيــزه هــاي چيــن بــراي كربــن زدايــي فراتــر از آب و هــوا اســت. دســتاوردهای چيــن از تحــول در اقتصــاد پــر كربــن و پــر انــرژی خــود چیســت؟

چـرا چيـن بـا چنيـن اشـتياقي كربـن زدايـي را مـي پذيـرد؟

مسـير چيـن بـه سـمت كربـن زدايـي يـك مسـير هـدف گـذاري شـده تـا سـال 2060 بـا انگيـزه توسـعه اقتصـاد داخلـي و واردات مـواد اوليـه اسـت. از نقطـه نظـر راهبـردي، چيـن از دو منظـر متمايـز به موضـوع كربـن زدايـي مـي نگـرد، داخلـي و جهانـي. از يـك منظـر، ايـن اقـدام فرصتـي طاليـي بـراي چين جهت كـم كردن وابسـتگي بــه مــواد خــام قديمــي اســت و از منظــر ديگــر، فرصتــي بــراي اعمـال كنتـرل بيشـتر بر فنـاوري هـاي انـرژي و زنجيـره تاميني اسـت كـه جهـان در فرآينـد كربـن زدايـي بـه آن هـا نيـاز دارد.

برنامـه چيـن جهـت نيـل بـه ايـن اهـداف چيسـت؟

برنامـه پنـج ســاله چهاردهــم چيــن كــه در مــاه گذشــته انتشــار يافــت، نقشـه راهـی بـرای دسـت يابـي بـه انـرژي هایـي بـا بهـره وری بیشـتر و در نهايـت كـم كربـن تر در آينده اسـت. يـك فصل كامل از ايـن برنامـه بـا عنـوان «اسـتقرار سيسـتم پيشـرفته انرژي» بـا هـدف حمايـت از تامين انـرژي هايي با بهره وري بيشـتر، تعيين نقـش بـزرگ تـر بـراي گاز طبيعـي، تجديـد پذير هـا و خـودرو هاي برقـي تدويـن شـده اسـت.

ايـن برنامـه، مشـخص مـی کنـد كـه اقتصـاد چيـن چگونـه بـه جـاي اتـكا بـر صنايـع پـر كربـن امـروز، بــر محــور ايجــاد فنــاوري و ارايــه خدمــات متكــي خواهــد بــود. توجــه بيشــتر بــه انــرژي هــای تجديــد پذيــر چــون انــرژي خورشـيدي از برنامـه هـاي مشـخص چيـن اسـت چنانكـه اكنـون پرچـم دار جهانـي توليـد توربيـن هاي بـادي و پنل هاي خورشـيدي اسـت.

چیـن رهبريـت توليـد خودروهـاي برقـي (بيـش از نيمي از خــودرو هــاي برقــي جهــان در چيــن توليــد مــي شــوند) و قطــب توليـد باتـري نيـز هسـت. چيـن همچنیـن از جايـگاه قدرتمنـدي در خصـوص فنـاوري هـاي تجـاري و اثبـات شـده برخـوردار اسـت. 

موضوع کربن زدایی در سطح قدرت های جهان

کربـن زدایـی یـک چالـش جهانـی اسـت و تنهـا یـک کشـور یـا یـک منطقـه ی خـاص بـا ایـن چالـش رو بـه رو نیسـت. چیـن، آمریـکا یـا اروپـا، همـه بـا ایـن مشـکل دسـت بـه گریبـان هسـتند. چیـن بـا تمـام قدرتـش همـه کارت هـا را در دسـت نـدارد، امـا مـی تـوان انتظـار داشـت کـه یـک بازیگـر اصلی در بیسـت و ششـمین کنفرانــس تغییــرات آب و هوایــی (COP26) در گالســکو باشــد.

چهـل سـال پیـش، چیـن بـه تجربـه و تخصـص و سـرمايه شـرکت هـای نفتـی بیـن المللـی بـزرگ جهـت توسـعه ذخایـر دريايـي نفت و گاز چشـم دوختـه بـود. مشـارکت هـای مشـابه بـا کسـب و کار هـای بیـن المللـی از ريسـك تجـاری سـازی فنـاوری هايـی چـون هیــدروژن و جــذب و ذخیــره ســازی کربــن کــه بــرای نیــل بــه اهـداف انتشـار صفـر خالـص آلودگـی حیاتـی هسـتند، مـي كاهد.

لینک کوتاه : https://wena.ir/?p=641

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.