تاریخ : چهارشنبه, ۱۲ بهمن , ۱۴۰۱ 11 رجب 1444 Wednesday, 1 February , 2023

کرونا

۰۸خرداد
تأثیر ویروس کرونا بر بخش انرژي

تأثیر ویروس کرونا بر بخش انرژي

پیـش بینـی مـی شـود کـه بـا برداشـته شـدن محدودیـت هـا و بهبـود شـرایط اقتصـادی، تقاضـای انـرژی در سال جاری 6/4 درصـد افزایـش یابـد